VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


Regulamin rekrutacji PDF Drukuj Email

Regulamin rekrutacji uczniów do szkół

I Prywatnego Gimnazjum,

I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej ,

I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku

na rok szkolny 2015/2016

  1. Do klas gimnazjum.

1/. Od 23 kwietnia  składanie dokumentów do gimnazjum (do wyczerpania miejsc).

2/. Od 5 maja 2012 r. kandydaci do klasy artystycznej składają prace plastyczne i dyplomy z konkursów plastycznych.

3/. Do 4 lipca 2012 r. – składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej, kart zdrowia dziecka.

4/. 6 lipca 2012 r. godzina 15.00 – szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy przyjętych do  klas gimnazjum ( do klasy ogólnokształcącej z j. angielskim i niemieckim, do klasy artystycznej z rozszerzoną plastyką).

  1. Do szkół ponadgimnazjalnych.

1/. Od 14 maja od godziny 10.00 do 25 maja do godz. 13.00 kandydaci składają kwestionariusze-podania, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów.

2/. Od 22 czerwca 2012 r.  od godziny 10.00 do 26 czerwca do godziny 13.00 kandydaci mogą dokonywać  zmiany wyboru szkół.

3/.Od 29 czerwca od godziny 11.00 do 2 lipca  do godziny 14.00 kandydaci składają kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum,

które kandydat ukończył.

4/. Od 2 lipca godz. 14.00 do 5 lipca godz.14.00 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne prowadzą postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole procedur.

 5/. Do 5 lipca do godziny 14.00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach w kolejności, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi s statucie szkoły.

6/. 5 lipca od godz. 14.00 do 9 lipca do godz. 14.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego

w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

7/. 9 lipca od godz. 16.00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych  do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejności, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie

 szkoły, a także informację o liczbie wolnych miejsc.

8/. 10 lipca do 12 lipca do godziny 12.00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przeprowadza rekrutację uzupełniającą (w przypadku wolnych miejsc)

9/.od 27 sierpnia do 31 sierpnia szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przeprowadza dodatkową rekrutację (w przypadku wolnych miejsc).

10/. Szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne po każdym etapie rekrutacji sporządzają i podpisują  

protokoły postępowania kwalifikacyjnego.