VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


Kryteria Naboru PDF Drukuj Email

Kryteria naboru do szkół ponadgimnazjalnych

I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej

I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku

w roku szkolnym 2015/2016


Punktacje:

W rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez „Logos” spółkę z o.o. ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z egzaminu gimnazjalnego, poszczególnych przedmiotów, ocen ze sprawdzianu uzdolnień i innych.

 200 pkt – maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym.

 1/. 100 pkt. liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki.

2/. 100 pkt – liczba punktów wynikająca z pozostałych kryteriów.

a/. sposób przeliczenia na punkty ocen z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych tj. język polski, historia, plastyka  w liceum plastycznym oraz  język polski, matematyka, język obcy w liceum ogólnokształcącym:

- ocena  celujący – 18 punktów

- ocena bardzo dobry -  14 punktów

- ocena dobry 10 punktów

- ocena dostateczny – 6 punktów

- ocena dopuszczający – 2 punkty

b/. sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

- 15 punktów, laureat ogólnopolskiego konkursu plastycznego,

- 10 punktów, laureat regionalnego konkursu plastycznego,

- 5 punktów za uzyskanie I lub II miejsca w konkursie plastycznym,

- 2 punkty, za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

- do 6 punktów za średnią arytmetyczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następującą punktację za poszczególne oceny:

- 6 punktów – celujący

- 5 punktów – bardzo dobry

- 4 punkty – dobry

- 3 punkty – dostateczny

- 2 punkty – dopuszczający

 3/. Maksymalnie 30 punktów za sprawdzian uzdolnień z 3 przedmiotów ( z rysunku, malarstwa i rzeźby). Przy czym przelicza się oceny w następujący sposób:

 - ocena bardzo dobry – 10 punktów za każdy przedmiot

- ocena dobry – 8 punktów za każdy przedmiot

- ocena dostateczny – 6 punktów za każdy przedmiot

 Kandydaci do I Prywatnego Liceum Plastycznego przyjmowani będą w kolejności uzyskanej liczby punktów, ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzianu uzdolnień.

Kandydaci do I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej przyjmowani będą w kolejności uzyskanej liczby punktów aż do wyczerpania.