VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


PDF Drukuj Email

Marek Mroczkowski

Uroczystości z okazji jubileuszu X Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW

 

xlp

W auli Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły oraz w sali wystawowej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku odbyły się wielkie uroczystości w ramach jubileuszu organizowanego przez Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki X Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW. Otwierając je Mirosław Piątek – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 powiedział: Dziękuję pomysłodawcy, organizatorom i uczniom za ten konkurs, który w tak piękny sposób promuje wiedzę o naszym Patronie, pozwala młodzieży zgłębić ważną dla naszej narodowej tożsamości wiedzę, a zarazem pokazuje, jak duże znaczenie dla polityki, gospodarki, kultury mają dobre relacje międzysąsiedzkie.

 

Wśród przedstawionych gości byli m.in. Jej Ekscelencja Loreta Zakarevičienė – Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, której towarzyszyła I Sekretarz Ambasady Jurgita Jankuniene, wybitny polski historyk prof. dr hab. Andrzej Rachuba – Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i patron naukowy konkursu, Andrzej Heidrich – światowej sławy grafik, projektant wszystkich polskich banknotów od 1975 roku, Roman Siemiątkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka, Małgorzata Mroczkowska – Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, Joanna Banasiak – Dyrektor Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku, Paweł Mieszkowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego, Jan Milner – Skarbnik Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Warszawie.

Przywitani zostali także P.T. Członkowie Rad Pedagogicznych i uczniowie szkół, a przede wszystkim laureaci i finaliści X Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW, którzy przybyli wraz ze swymi opiekunami naukowymi.

 

Jak podkreślił w swym wystąpieniu prowadzący płockie uroczystości Marek Mroczkowski – Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego, o randze konkursu świadczyć może patronat honorowy Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, a także patronaty honorowe, udzielone przez akredytowanych w Warszawie szefów misji dyplomatycznych państw Europy Środkowej, która przed wiekami stanowiła domenę wielkiej dynastii Jagiellonów, panujących na obszarze od Bałtyku po Adriatyk i Morze Czarne.

 

Koordynator konkursu przytoczył kilka wypowiedzi patronów honorowych. Jego Ekscelencja Jan Tombiński – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli napisał m.in.: Bardzo dziękuję za list dotyczący zorganizowania X Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW przez Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki [...] Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli z przyjemnością obejmie patronatem honorowym powyższe przedsięwzięcie.

 

Jego Ekscelencja Róbert Kiss – Ambasador Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej: Ambasada Węgier w Warszawie z przyjemnością obejmie honorowym patronatem X Regionalny Konkurs Historyczny POLSKA JAGIELLONÓW, organizowany przez Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki w Płocku w czerwcu 2012 roku. Chciałbym wyrazić swoje głębokie zadowolenie z powstania tej cennej inicjatywy, która zapewne przyczyni się do zbliżenia krajów naszego regionu i ma szansę wzmocnić postawy tak nam brakującej wspólnej tożsamości europejskiej.

 

Podobnie wypowiedział się Jego Ekscelencja Jan Sechter – Ambasador Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej: Pogłębianie wiedzy na temat wspólnej przeszłości naszych narodów jest ważnym elementem wzajemnego poznania, umożliwiającym lepsze rozumienie swoich sąsiadów i w konsekwencji lepsze współżycie w ramach wspólnoty europejskiej. Mając na uwadze powyższe, jak również ze względu na przekonanie, iż takie inicjatywy warto w interesie dobrosąsiedzkiej współpracy wspierać, pragnę Pana poinformować, iż z prawdziwą przyjemnością obejmę patronat honorowy nad X Regionalnym Konkursem Historycznym POLSKA JAGIELLONÓW.

 

Obecna w Płocku Jej Ekscelencja Loreta Zakarevičienė – Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej zwracając się do zebranych powiedziała m.in.: Pamiętajcie, że byliśmy razem od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Jesteśmy na tej samej drodze i celem naszym jest wspólna, kwitnąca, bezpieczna Europa.

Prezes MKE-A Marek Mroczkowski przypomniał, że w historii konkursu ważną rolę odegrał list Małgorzaty Mroczkowskiej – Dyrektora I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej i Mirosława Piątka – Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły, wystosowany dnia 30 styczniu 2007 roku do Anny Fotygi – Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Dyrektorzy zwrócili w nim uwagę na sukcesy Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego, czemu sprzyjali patroni liceów: Władysław Jagiełło panujący przez prawie pół wieku w dwóch państwach złożonych z trzech narodów, z których każdy miał swój język, kulturę, wiarę, obyczaje i własną świetną historię oraz spokrewniona z litewskimi Landsbergisami, urodzona w Libawie Marcelina z Dąbrowskich Rościszewska, po ukończeniu paryskiej Sorbony twórczyni płockiego gimnazjum żeńskiego, znanego w okresie międzywojennym jako Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. Hetmanowej Reginy Żółkiewskiej. Działalności Międzyszkolnego Klubu Europejskiego towarzyszy myśl Jana Pawła II o królewskiej małżonce Jadwidze – świętej patronce „Polski w jej dziedzicznym wymiarze – Polski [...] zjednoczonej z Litwą i Rusią: Rzeczpospolitej trzech narodów”, która zaniosła „Ewangelię braciom Litwinom. I dokonała tego wraz ze swoim małżonkiem, królem Władysławem Jagiełłą”.

Wówczas to Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zwróciła się do Ambasadora Jana Tombińskiego – Szefa Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, z prośbą o patronat honorowy i wzięcie opieki nad tym interesującym, w najlepszym europejskim stylu integracyjnym przedsięwzięciu, jakim stawał się wówczas Regionalny Konkurs Historyczny POLSKA JAGIELONÓW.

 

Prezes MKE-A podziękował też prof. Zofii Sarneckiej, która była autorem świetnych testów konkursowych umożliwiających sprawdzenie wiedzy o polityce dynastycznej i zagranicznej Jagiellonów w Europie Środkowej, zmianach kształtu terytorialnego Polski, Litwy, Czech i Węgier, stosunkach demograficznych, etnicznych i wyznaniowych, uniach polsko-litewskich i polsko-węgierskich, przemianach ustrojowych, dorobku nauki, kultury i sztuki, znajomości źródeł tekstowych, ikonograficznych, heraldycznych, sfragistycznych, weksylologicznych, numizmatycznych i kartograficznych. Podziękowania były również dla prof. Iwony Wiktorowskiej i prof. Pawła Felczaka za czynny udział w pracach Komisji Konkursu.

 

Należy dodać, że staraniem Prezesa MKE-A Poczta Polska S.A. wydała pierwsze w 106-letniej historii Jagiellonki znaczki z herbem Szkoły i wizerunkiem Władysława Jagiełły, wzorowanym na banknocie 100 PLN NBP według Andrzeja Heidricha, zaprojektowane przez artystę plastyka Magdalenę Sikorską-Tokarską z I Prywatnego Liceum Plastycznego. Wydany został także stempel z wizerunkiem Władysława Jagiełły, wzorowanym na banknocie 100 PLN NBP według Andrzeja Heidricha, zaprojektowany przez artystę plastyka Macieja Jeziórskiego z I Prywatnego Liceum Plastycznego.

 

Kolejnym punktem programu był występ zespołu wokalnego Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku pod kierunkiem Andrzeja Sitka. Wykonane zostały utwory „Kyrie” Hugo Hammerströma, Preludium i fugetta Marka Jasińskiego, „My romance” Richarda Rogersa i „From a distance” Julie Gold.

 

W sesji popularno-naukowej Prezes MKE-A Marek Mroczkowski przedstawił w formie multimedialnej prezentacji zarys dokonań w ramach dziewięciu edycji Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW

 

„Prezentacja I Polska Jagiellonów”


Następnie odczytał główne tezy artykułu „Jagiellonowie i Węgry”, przesłanego przez Ambasadora Węgier. JE Róbert Kiss dokonał w nim analizy ośmiokrotnych związków Jagiellonów z Królestwem Węgier. W zakończeniu napisał: Nic dziwnego więc, że wyjątkowo nas cieszy, iż konkurs wiedzy o Polsce Jagiellonów rzuca światło na bogate dzieje tego rodu, z którym przecież jesteśmy tak mocno związani. Stanisław Worcell napisał w 1849 roku: „Węgry i Polska to dwa wiekuiste dęby, każdy z nich wystrzelił pniem osobnym i odrębnym, ale ich korzenie, szeroko rozłożone pod powierzchnią ziemi, i splątały się, i zrastały niewidocznie. Stąd byt i czerstwość jednego jest drugiemu warunkiem życia i zdrowia". Mamy nadzieję, że wspomniane nasze związki z Jagiellonami pobudzają następne pokolenia do zainteresowania też innymi bogatymi zakamarkami skarbnicy naszej przeszło1000-letniej wspólnej historii.

Prof. dr hab. Andrzej Rachuba wygłosił wykład pt. „Litwini wobec integracji we wspólnej Rzeczypospolitej w latach 1569-1795”. Zwrócił w nim uwagę na zupełnie pomijany dziś aspekt, a mianowicie to, iż Litwini wbrew obiegowym opiniom uznawali i akceptowali rolę i znaczenie Unii Lubelskiej. Bardzo rozsądnie domagali się równoprawnych stosunków w ramach wspólnej Rzeczpospolitej Obojga (przecież!) Narodów, co było zresztą zrozumiałe w obliczu oczywistych dysproporcji politycznych, gospodarczych, demograficznych wreszcie!

Następnie Prezes MKE-A Marek Mroczkowski przedstawił w formie multimedialnej dorobek najsłynniejszego gościa – Andrzeja Heidricha, któremu w roku ubiegłym prof. dr hab. Marek Belka – Prezes Narodowego Banku Polskiego zorganizował w Warszawie wielką wystawę z okazji 50-lecia współpracy z polskim bankiem centralnym.

 

„Prezentacja II Heidrich”


Głos zabrał Andrzej Heidrich – wielki mistrz małej formy, światowej sławy grafik i projektant banknotów Narodowego Banku Polskiego, znaczków, kart pocztowych i kopert FDC. „Malarz polskich banknotów” opowiedział o projektowaniu przez siebie banknotów NBP, będących w obiegu w latach 1975-1996 i po denominacji od 1995 do chwili obecnej, w tym banknotu 100 PLN z Władysławem Jagiełło – Patronem Jagiellonki. Po jednym z pytań od słuchaczy wypowiedział się na temat banknotu o nominale 500 PLN. To niezwykłej urody dzieło z wizerunkiem Jadwigi Andegaweńskiej, z uwagi na malejącą w Polsce inflację, pozostało jedynie w projekcie. Narodowy Bank Polski miał nawet pretensje o to, że w prywatnym przedsięwzięciu autor wykorzystał jego nazwę.... Czego się jednak nie wybacza wielkiemu mistrzowi?!...

 

Po zakończeniu sesji popularno-naukowej nastąpiła uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom i finalistom X Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW, a także ich opiekunom. Nagrody wręczali osobiście: Jej Ekscelencja Loreta Zakarevičienėj, prof. dr hab. Andrzej Rachuba, Andrzej Heidrich, Mirosław Piątek i Marek Mroczkowski.

 

Nagrody ufundowali: JE Loreta Zakarevičienė – Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, JE Jan Sechter – Ambasador Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, JE Róbert Kiss – Ambasador Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr hab. Zbigniew Kruszewski – Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, Marek Mroczkowski – Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego. Upominki ufundowali: Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka, Paweł Mieszkowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego

 

Laureaci X Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW:

 • Maciej Leśniewski – Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu (prof. Paweł Szablewski)
 • Seweryn Kokociński – Gimnazjum Nr 13 w Płocku (prof. Stanisław Krakowski)
 • Anna Szmol – Gimnazjum Nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku (prof. Anna Gurtowska)

 

Finaliści X Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW:

 • Dariusz Żółtowski – Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie (prof. Lena Wójcik)
 • Karolina Załęska – Gimnazjum Nr 13 w Płocku (prof. Stanisław Krakowski)
 • Michał Śmigrodzki – Gimnazjum Nr 13 w Płocku (prof. Stanisław Krakowski)
 • Dominika Małachowska – Gimnazjum Nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku (prof. Anna Gurtowska)
 • Małgorzata Panek – Publiczne Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie (prof. Beata Wrońska)
 • Mateusz Krajewski – Gimnazjum Publiczne im. Władysława Stanisława Reymonta w Zawidzu Kościelnym (prof. Edyta Makowska)
 • Adrianna Wilkowska – I Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu (prof. Aneta Witkowska)

 

Nagroda Prezesa Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku:

 • Seweryn Kokociński – Gimnazjum Nr 13 w Płocku (prof. Stanisław Krakowski)

Należy wyrazić na koniec wielkie słowa uznania dla wszystkich członków, sympatyków i przyjaciół Międzyszkolnego Klubu Europejskiego, od 1997 roku Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku, których dziesięć roczników pomagało realizować słynny już w kraju i Europie Środkowej, a także w Brukseli Regionalny Konkurs Historyczny POLSKA JAGIELLONÓW, odbywający się w latach 2002-2012. Szczególne podziękowania dla obecnej klasy I C Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły oraz uczniów I Prywatnego Liceum Plastycznego i I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej w Płocku!

Zdjęcia

 • Joanna Krysztoforska – I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku
 • Kamila Karczewska – I Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Marceliny Rościszewskiej w Płocku

 

Bibliografia selektywna

 

 1. Archiwum Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku
 2. Archiwum Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW
 3. Róbert Kiss [Ambasador Węgier], Jagiellonowie i Węgry, Archiwum Marka Mroczkowskiego
 4. List Dyrektorów I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej i Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku do Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2007 roku, Archiwum Marka Mroczkowskiego
 5. List Ambasadora Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej do Prezesa Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku z dnia 1 lutego 20012 roku, Archiwum Marka Mroczkowskiego
 6. List Ambasadora Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej do Prezesa Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku z dnia 13 marca 20012 roku, Archiwum Marka Mroczkowskiego
 7. List Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli do Prezesa Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku z dnia 31 maja 20012 roku, Archiwum Marka Mroczkowskiego
 8. Teresa Radwańska, Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Jubileuszowo o Jagiellonach, Tygodnik Płocki Nr 25, 19 czerwca 2012
 9. http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=47238&lang=pl
 10. http://www.ihpan.edu.pl/index.php?id=494
 11. http://www.zamek-krolewski.pl/?page=2167

xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp xlp