VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


PDF Drukuj Email

REGULAMIN
II MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO PAMIĘTAJCIE O OGRODACH
Organizator Główny Konkursu


I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku.


Współorganizatorzy

 • Katedra Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.
 • Ambasady Republiki Czeskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Słowackiej i Węgier w RP.

I.     Cele Konkursu

 1. Wykonanie prac malarskich lub rysunkowych, których motywem przewodnim będzie ogród w różnorodnych aspektach.
 2. Promocja utalentowanej młodzieży, wrażliwej estetycznie i twórczo aktywnej.
 3. Prezentacja prac malarskich lub rysunkowych uczniów szkół artystycznych.
 4. Inspirowanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności malarskich lub rysunkowych.
 5. Wymiana doświadczeń uczniów szkół artystycznych i prezentacja dokonań w zakresie sztuk plastycznych.
 6. Wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie metod pracy w ramach przedmiotów artystycznych.

II.   Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs przeznaczony jest dla młodych twórców z liceów plastycznych oraz ogólnokształcących szkół sztuk pięknych.
 2. Zasięg Konkursu obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Europy Środkowej.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.szkolylogos.edu.pl i jest jedynym dokumentem określającym jego zasady.
 4. Każdy uczestnik Konkursu nadsyła maksymalnie dwie prace (malarskie lub rysunkowe), wykonane w technice dowolnej, o wymiarach max. 100 x 70 cm (B1), min. 30 x 20 cm (A4).
 5. Prace biorące udział w Konkursie muszą stanowić własność autora.
 6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić ośmioznakowe godło składające się z ciągu liter lub cyfr. Do każdej pracy należy dołączyć w oddzielnej zamkniętej kopercie kartę zgłoszenia zgodną z ustalonym przez organizatora wzorem.
 7. Na karcie zgłoszenia należy umieścić godło identyczne z godłem opisanej pracy.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo wykonania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów itp. oraz publikacji nadesłanych prac w mediach telewizyjnych, internetowych, prasowych i innych oraz prezentacji nagrodzonych prac na wystawach bieżących i retrospektywnych bez uiszczania autorom honorariów.

III. Terminy i adresy

 1. Prace z kartami uczestnictwa będą przyjmowane do dnia 15 listopada 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Adres organizatora: I Prywatne Liceum Plastyczne, ul. Sienkiewicza 26, 09-402 Płock, Polska.
 3. Kwalifikacji prac na wystawę oraz przyznania nagród dokona w dniu 22 listopada 2013 roku Jury Konkursu, powołane przez Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.
 4. Jury Konkursu składa się z trzech członków – przedstawicieli świata nauki, sztuki i edukacji.
 5. Wystawa pokonkursowa odbędzie się w Muzeum Mazowieckim w Płocku, a następnie w Bibliotece Głównej im. Władysława Grabskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 6. Wręczenie nagród odbędzie się podczas otwarcia wystawy pokonkursowej dnia 29 listopada 2013 roku.
 7. Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach listownie lub pocztą elektroniczną.

IV.  Nagrody

 1. Organizatorzy ustanawiają następujące nagrody:
 • Grand Prix II Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”.
 • Nagroda I, II i III w dwóch kategoriach: malarstwa i rysunku oraz prace wyróżnione.
 • Nagrodzeni uczestnicy otrzymają cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
 • Uczestnicy wystawy pokonkursowej otrzymają dyplomy i wydawnictwa z ich pracami.