VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Polska Jagiellonów

stat4u


PDF Drukuj Email

Regulamin IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „PAMIĘTAJCIE O OGRODACH”

Organizator Konkursu

I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku

Współorganizator

Katedra Sztuki Krajobrazu

Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 1. Cele Konkursu
  1. Wykonanie prac malarskich lub rysunkowych, których motywem przewodnim będzie ogród w różnorodnych aspektach.
  2. Promocja utalentowanej młodzieży, wrażliwej estetycznie i twórczo aktywnej.
  3. Prezentacja prac malarskich lub rysunkowych uczniów szkół artystycznych.
  4. Inspirowanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności malarskich lub rysunkowych.
  5. Wymiana doświadczeń uczniów szkół artystycznych  i konfrontacja dokonań w zakresie sztuk plastycznych.
  6. Wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie metod pracy w ramach przedmiotów artystycznych.
 2. Warunki uczestnictwa
  1. Konkurs przeznaczony jest dla młodych twórców z liceów plastycznych oraz ogólnokształcących szkół sztuk pięknych.
  2. Zasięg Konkursu obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.szkolylogos.edu.pl i jest jedynym dokumentem określającym jego zasady.
  4. Każdy uczestnik Konkursu nadsyła maksymalnie dwie prace malarskie lub rysunkowe, wykonane w technice dowolnej, o wymiarach max. 100 x 70 cm.
  5. Prace biorące udział w Konkursie muszą stanowić własność autora.
  6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić ośmioznakowe godło składające się z ciągu liter lub cyfr. Do każdej pracy należy dołączyć w oddzielnej zamkniętej kopercie kartę zgłoszenia zgodną z ustalonym przez organizatora wzorem.
  7. Na karcie zgłoszenia należy umieścić godło identyczne z godłem opisanej pracy.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo wykonania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów itp. oraz publikacji nadesłanych prac w mediach telewizyjnych, internetowych, prasowych i innych bez uiszczania autorom honorariów.
 3. Terminy i adresy
  1. Prace z kartami uczestnictwa będą przyjmowane do dnia 18 listopada 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego).
  2. Adres organizatora: I Prywatne Liceum Plastyczne, ul. Sienkiewicza 26, 09-402 Płock.
  3. Kwalifikacji prac na wystawę oraz przyznania nagród dokona w dniu 24 listopada 2011 roku Jury Konkursu powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
  4. Jury Konkursu składa się z trzech członków – przedstawicieli świata nauki, sztuki i edukacji.
  5. Wystawa pokonkursowa odbędzie się w Sali Wystawowej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, a następnie w Ratuszu Miasta Płocka i Bibliotece Głównej im. Władysława Grabskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  6. Wręczenie nagród odbędzie się podczas otwarcia wystawy pokonkursowej dnia 9 grudnia 2011 roku.
  7. Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach listownie lub pocztą elektroniczną.
 4. Nagrody
  1. Organizatorzy ustanawiają następujące nagrody:
   • Nagroda Grand Prix IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”.
   • Nagroda I i II w dwóch kategoriach malarstwa i rysunku oraz prace wyróżnione.
   • Poczta Polska wprowadzi do obiegu pocztowego i filatelistycznego karty pocztowe z reprodukcjami nagrodzonych prac.
   • Nagrodzeni uczestnicy otrzymają cenne nagrody rzeczowe fundowane przez organizatorów i sponsorów.
   • Uczestnicy wystawy pokonkursowej otrzymają dyplomy i wydawnictwa z publikowanymi pracami.